Privacyverklaring

VMZ neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vmz.nu.

Wie is VMZ?

VMZ is de vereniging Vereniging Managers Zorg, kantoorhoudende te Johan de Wittlaan 371, 6828 XR, Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66547911.

VMZ is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door VMZ de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt VMZ jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VMZ persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VMZ voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VMZ worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financie?le administratie
Doeleinde: Financie?le administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen van oa belastingdienst
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financie?le gegevens
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 1 jaar na opzegging lidmaatschap

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging lidmaatschap

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 1 jaar na opzegging lidmaatschap

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

VMZ heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VMZ over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij VMZ. Je kunt verzoeken dat VMZ je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VMZ te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VMZ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VMZ te verkrijgen. VMZ zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VMZ je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VMZ
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vmz.nu. VMZ zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan e?e?n (1) maand nadat VMZ een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VMZ je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat VMZ verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VMZ ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VMZ worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VMZ worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VMZ je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vmz.nu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VMZ jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vmz.nu.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.